OFERTA

Gwarancją jakości świadczonych przez nas usług jest wiedza i doświadczenie, indywidualne podejście do potrzeb i planów inwestycyjnych Klienta.

 

Nasz zespół to profesjonaliści…

Zawsze jesteśmy o krok do przodu przed konkurencją. Kierujemy się zasadą, iż gwarancją jakości świadczonych przez nas usług jest wiedza i doświadczenie, oraz indywidualne podejście do potrzeb i planów inwestycyjnych Klienta.

Analiza wykonalności i opłacalności inwestycji

Nie ma działek zbyt małych. Wykonujemy analizy nieruchomości w celu określenia jej optymalnego zagospodarowania.

Składają się na to badania zapisów miejscowego planu zagospodarowania (MPZP), intensywności i rodzaju zabudowy na działkach sąsiednich, przeznaczenia i sposobu ich funkcjonowania a także możliwości zmiany sposobu użytkowania, zagospodarowania lub przebudowy istniejącej struktury. Określamy szacunkową wielkość powierzchni usługowej i powierzchni użytkowej mieszkań (PUM). Zebrane informacje pozwalają nam wskazać najkorzystniejszy kierunek dla inwestycji a także określić potencjalne zagrożenia lub opóźnienia.

Przygotowanie inwestycji

Oferujemy naszym Inwestorom wszechstronną pomoc przy działaniach poprzedzających rozpoczęcie prac projektowych.

Uzyskujemy na ich rzecz decyzje określające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o lokalizacji celu publicznego, warunki przyłączenia do sieci, mapy ewidencyjne, mapy do celów projektowych a także badania geotechniczne i hydrogeologiczne.

Projektowanie

Długoletnia praktyka i szerokie doświadczenie jest podstawą współpracy przy tworzeniu koncepcji, projektów wielo branżowych oraz projektów wnętrz budynków użyteczności publicznej, usługowych, biurowych, wielo i jedno rodzinnych, zespołów zabudowy i osiedli.

Zakres projektu obejmuje również jego otoczenie, zagospodarowanie przestrzeni wspólnych, małą architekturę, place zabaw, miejsca spotkań i wypoczynku, terenowe urządzenia sportowe i tereny zielone, ogrody wraz z doborem roślinności.

Post produkcja.

Zakres naszych usług obejmuje przygotowanie realizacji inwestycji. Zapewniamy opracowanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych dla planowanych inwestycji zarówno uproszczonych jak i przetargowych.

Sporządzamy dokumentacje dla postępowań w celu udzielenia zamówień publicznych: programów funkcjonalno – użytkowych (PFU), opisów przedmiotu zamówienia (OPZ), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWOR) Uczestniczymy w procesie wyboru oferentów udzielając wyjaśnień do dokumentacji stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz analizy ofert.

Scroll to Top